hållbarhet

 • Hösten 2014 kom ett EU-direktiv gällande obligatorisk rapportering av icke-finansiell information. Syftet är att öka transparensen och göra det möjligt att jämföra olika bolag ur ett hållbarhetsperspektiv. Ny svensk lagstiftning väntas komma till sommaren.

  Nedan följer:
  •    information om EU-direktivet och förslag på svensk lagstiftning
  •    vad rapportering innebär
  •    vilka som omfattas
  •    hur rapporteringen ska ske
  •    koppling till befintliga riktlinjer för hållbarhetsredovisning (GRI)
  •    hur företag kan förbereda sig inför det nya lagkravet redan nu

 • Tillsammans med Hållbarhetsteamet har Diya Consulting fått i uppdrag att skapa en dialogplattform där företag i Jönköpings län kan mötas för att hitta lösningar på samhälls-utmaningar som vi står inför. Målsättningen är ökad interaktion mellan företag, offentliga aktörer och företagsfrämjande aktörer och syftet är att öka antalet sociala innovationer i länet. Den 30 november arrangerades den första träffen.

 • Den 26 oktober röstade riksdagen igenom regeringens förslaget om obligatorisk hållbarhetsrapportering för företag av viss storlek. Förslaget som bygger på ett EU-direktiv innebär förändringar i bl.a. årsredovisningslagen, lagen om ekonomiska föreningar, stiftelselagen och aktiebolagslagen. De svenska lagändringarna ska tillämpas för det räkenskapsår som börjar efter årsskiftet. Totalt räknar man med att ungefär 1 600 svenska företag kommer att omfattas av kravet på hållbarhetsredovisning. 

 • Diya Consulting AB fortsätter sin verksamhet men kan genom att ingå i Hållbarhetsteamet erbjuda företag en bredare kompetens och erfarenhet inom affärsutveckling, strategiska processer, förändringsarbete, kommunikation och olika aspekter inom hållbarhet. 

  Hållbarhetsteamet är baserat i Jönköping, arbetar i hela Sverige och består av:

  För mer info se www.hallbarhetsteamet.se

   

 • Hållbarhetsteamet har fått i uppdrag att utbilda och coacha ett 20-tal företag i Jönköping, Vaggeryd och Nässjö kommun. Målsättningen är att varje företag ska ta fram mål och en plan för sitt hållbarhetsarbete. Idag mötte vi företagen för första gången.

 • Exempel i urval på genomförda uppdrag åt företag och organisationer:

  Föreläsningar:

  • Alla snackar hållbarhet - men varför ska jag bry mig?, Almi Företagspartner i Jönköpings län
  • Styrelsens ansvar för hållbarhetsfrågor, StyrelseAkademien Jönköping
  • Hållbart företagande - konkurrenskraft och affärsmöjligheter för små och stora företag, CSR Småland
  • Att hantera förtroenderisker ur ett hållbarhetsperspektiv, kommunalt energibolag

  Strategiskt hållbarhetsarbete:

  • Halvdags workshop för hållbarhetsavdelning på kommunalt bostadsbolag med syfte att skapa en gemensam förståelse för vad hållbarhet är och hur företaget kan arbeta mer strukturerat och strategiskt med hållbarhetsfrågor.
  • Halvdagsworkshop för ledningsgrupp på tillverkande bolag för att diskutera hur de kan gå tillväga för att komma igång med ett hållbarhetsarbete och hur företaget kan möta det kommande lagkravet kring obligatorisk hållbarhetsrapportering.
  • Halvdagsworkshop för reklambyrå för att skapa en gemensam förståelse för vad hållbarhet är och hur företaget kan arbeta mer strukturerat och strategiskt med hållbarhetsfrågor och vilka frågor som är relevant för företaget att arbeta med.
  • Under 2015 tog Diya Consulting fram en hållbarhetsplan åt Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB). Uppdraget innebar att utifrån befintligt material samt omvärldsanalys och workshop med ledning, ta fram en hållbarhetsplan och förslag till hållbarhetsmål. Diya har också stöttat SKB med att lyfta fram hållbarhetsarbetet i SKB:s Årsredovisning 2015 och SKB:s Årsredovisning 2016. 
  • Stöttat ett rekryteringsföretag i att ta fram en CSR-strategi.

  Utbildningar:

  • Tillsammans med Enact Sustainable Strategies hållit certifierade utbildningar i hållbarhetsredovisning enligt Global Reporting Initiative (GRI Standards och GRI G4) för flera hundra personer under perioden 2015-2017, både öppna utbildningar via Aktuell Hållbarhetoch företagsanpassade utbildningar.
  • Tillsammans med Enact Sustainable Strategies hållit endagsutbildningen Så redovisar du enligt nya hållbarhetslagen via Aktuell Hållbarhet.
  • Heldagsutbildning för tillverkande bolag i hur man redovisar enligt nya lagkravet och hur de kan använda sig av GRI.
  • Heldagsutbildning i hållbarhetsredovisning enligt Global Reporting Initiative (GRI G4) för ett antal möbelföretag.
  • Heldagsutbildning i hållbarhetsredovisning enligt Global Reporting Initiative (GRI G4) för kommunalt energibolag.
  • Heldagsutbildning för arbetsintegrerande social företag om hållbarhetskommunikation.

  Hållbarhetsredovisning:

  • Tagit fram en process för ett företags hållbarhetsredovisning, inklusive att genomföra nuläges- och omvärldsanalys, intressentdialog och väsentlighetsanalys.
  • Stöd/bollplank till ansvarig för hållbarhetsredovisning för att säkerställa att redovisningen följer nya GRI Standarden och dess principer. 

  Ledningsuppdrag:

  • Tf Verksamhetsledare för StyrelseAkademien Jönköpings län, 1 juni 2015-15 februari 2016 (50 %)
  • Projektledare för Möbelriksdagen den 12 januari 2016 i Växjö, heldagskonferens och galamiddag för möbel- och inredningsbranschen samt beslutsfattare och studenter, ca 300 deltagare.
  • Ordförande i CSR Småland.

  Kommunikation:

  • Stöttar organisationen Interior Cluster Sweden (ICS) med nyhetsbrev och annan kommunikation.

  Övrigt:

  • Initiativtagare till nätverket CSR Småland.

   

  Diya Consulting har under tre års tid arbetat med begravningsbyrån Fonus. Uppdraget har varit att stödja Fonus i arbetet med att lyfta fram företagets hållbarhetsfrågor i verksamhetsberättelsen 2013, 2014 och 2015 genom att utveckla förslag till innehåll, bearbeta data och skriva texter. 2013 utarbetade Diya också ett förslag till Fonus fortsatta hållbarhetsarbete och under 2014 var Diya också ett stöd i arbetet att se över och ta fram en rad policydokument.

  Arbetsgivarföreningen KFO

  Att processleda en strategidiskussion mellan VD:ar för ett antal kooperativa företag samt att ta fram en strategi, förslag till organisation, handlingsplan och budget för hur dessa företag gemensamt kan synliggöra svensk kooperation och driva lobbyarbete för att förbättra villkoren för kooperativa företag i Sverige.

  "Anna Carendis och Diya Consultings leveranser är punktliga, noga genomarbetade och har hög strategisk nivå. Anna är som person väldigt lätt att samarbeta med. Hon greppar fort nya frågeställningar och kommer med förslag på hantering, rådgivning och konkreta förslag på förändring. Anna är en mycket god kommunikatör och har lätt för att hantera människor, allt ifrån direktörer och stadsråd till anställda på kontoret. Vi på Arbetsgivarföreningen KFO rekommenderar varmt ett samarbete med henne." 

  Eva Nordström, Näringspolitisk chef

   

 •  

 • Diya Consulting stöttar företag, organisationer och myndigheter att bli mer framgångsrika och attraktiva genom att anamma en relationsskapande ledarstil, tydlig kommunikation och ett integrerat hållbarhetsarbete.

  Diya Consultings verksamhetsområden är främst hållbarhetsfrågor (CSR), kommunikation, affärs- och organisationsutveckling samt ledarskap. 

  Vi erbjuder föreläsningar, workshops, utbildningar, konsultstöd, projektledning och interimslösningar.

 • Agenda 2030 är FN:s globala mål för hållbar utveckling. 17 utmanande mål, och 169 delmål, som ska nås till år 2030, där vi alla behöver vara med och bidra.

  Agenda 2030 är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit. I begreppet hållbar utveckling inkluderas social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Med de globala målen har världens ledare förbundit sig att fram till år 2030 att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa klimatkrisen.

Diya Consulting AB  •  Gjuterigatan 9  •  553 18 Jönköping  •   +46 736 238391